Disclaimer

Algemeen

Deze website wordt beheerd door MoneyCare. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Als u de geboden informatie zonder verificatie of nader advies gebruikt, doet u dat voor eigen rekening en op eigen risico.

Ondanks het feit dat MoneyCare zorgvuldig te werk gaat bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij bronnen gebruikt die betrouwbaar geacht worden, kan MoneyCare niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

MoneyCare beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

MoneyCare kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het is niet toegestaan om deze website op zo’n manier te gebruiken dat (i) het gebruik van andere bezoekers wordt verstoord, (ii) het gebruik het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) het gebruik de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. MoneyCare heeft dergelijke informatie niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MoneyCare wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u de geboden informatie en diensten verstrekt door derden gebruikt zonder verificatie of zonder nader advies, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

MoneyCare, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MoneyCare, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MoneyCare.

Onlinecommunicatie

Berichten die u per e-mail stuurt aan MoneyCare kunnen onderschept worden of op een andere wijze gemanipuleerd worden. MoneyCare adviseert u daarom om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan MoneyCare te sturen. Als u ervoor kiest om berichten aan MoneyCare per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

MoneyCare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website. Onder andere aanvaardt MoneyCare geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan MoneyCare wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van MoneyCare.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

MoneyCare behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder dit nader aan te kondigen. Ons advies is om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.